Πολιτική Ποιότητας

 Η εταιρεία TPS – Φ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών & λιπαντικών και την εμπορία και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων.

Βασικός στόχος μας είναι να πρωταγωνιστούμε στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου.

Ποιότητα για μας σημαίνει να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις και αυστηρότερες προδιαγραφές, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών μας. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη της αγοράς, η άριστη σχέση ποιότητας – κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση.

Τα ανωτέρω θα τα επιτύχουμε μέσω:

  • Της ικανοποίησης των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών
  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του συστήματος ISO 9001
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας μας
  • Της δημιουργίας ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
  • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση προς τους προμηθευτές και συνεργάτες μας
  • Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας
  • Της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. 

 

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκεί ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της πολιτικής στοχεύοντας πάντα την ικανοποίηση των πελατών και του προσωπικού της.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της TPS – Φ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε. και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της.

Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2018
Για την Διοίκηση